Privacyverklaring

Het verheugt ons, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (hierna genoemd "wij" of "Porsche AG"), dat u onze Tequipment Finder bezoekt en dat u interesse hebt in onze onderneming en producten. Uw persoonlijke levenssfeer is voor ons belangrijk. Wij nemen de bescherming en de vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens uitermate serieus. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in het kader van de wettelijke bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG") van de EU. Aan de hand van deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten als betroffen persoon in het kader van het gebruik van de Tequipment Finder. Informatie over andere diensten en aanbiedingen van andere ondernemingen binnen het Porsche-concern vindt u in de betreffende privacyverklaring van deze diensten of ondernemingen.

1. Voor de verantwoordelijke persoon voor gegevensverwerking en de toezichthouder voor gegevensbescherming; contact

Verantwoordelijke persoon voor de gegevensverwerking in het kader van de gegevensbeschermingswetten is:
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Duitsland
Tel: (+49) 0711 911-0

Voor vragen of opmerkingen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen.

U bereikt onze verwerkingsverantwoordelijken als volgt:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensbescherming
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Duitsland
Contact: https://www.porsche.com/germany/privacy/contact

2. Onderwerp van de gegevensbescherming

Onder de gegevensbescherming vallen persoonsgegevens. Dit zijn alle soorten van informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betroffen persoon). Dit zijn bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Het betreft echter ook informatie die tijdens het gebruik van de Tequipment Finder noodzakelijkerwijs ontstaan, zoals informatie over het begin, het einde en het bereik van het gebruik en tevens de overdracht van uw IP-adres.

3. Soort, omvang, doel en rechtsgrondslag van de geautomatiseerde gegevensverwerking

De Tequipment Finder kan in het algemeen zonder aanmelding worden gebruikt. Ook wanneer u de Tequipment Finder gebruikt zonder u eerst aan te melden, kunnen er persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder ziet u een overzicht van soort, omvang, doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking door de Tequipment Finder.

3.1 De Tequipment Finder gereed stellen

Wanneer u via uw eindapparaat de Tequipment Finder opent, verwerken wij automatisch de volgende gegevens:

- datum en tijdstip van openen,
- duur van het bezoek,
- soort eindapparaat,
- gebruikt besturingssysteem,
- de functies die u gebruikt,
- hoeveelheid verstuurde gegevens,
- soort gebeurtenissen,
- IP-adres,
- URL van referrer,
- domeinnaam

Deze gegevens verwerken wij op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG voor het gereedstellen van de dienst, ter bescherming van de technische werking en vanwege het doorgeven en verhelpen van storingen. Hierbij staat ons voor ogen het gebruik van de Tequipment Finder en de technische functionaliteit voor nu en in de toekomst mogelijk te maken. Wanneer de Tequipment Finder wordt geopend, verwerken wij deze gegevens automatisch. Zonder deze gereedstelling kunt u onze diensten niet gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens niet om ze te herleiden naar uw persoon of uw identiteit.

3.2 Cookies

Wanneer u de Tequipment Finder gebruikt kunnen er zogenaamde "cookies" op uw eindapparaat worden opgeslagen. Dit zijn kleine bestanden die opgeslagen worden, zodat u van veel functies gebruik kunt maken, het gebruiksgemak voor u wordt verhoogd en zodat wij onze aanbiedingen kunnen optimaliseren. Wanneer u niet wilt dat er cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen, kunt u dit verhinderen door de betreffende instellingen in de browser uit te schakelen of van afzonderlijke tegenspraakmogelijkheden gebruik te maken. Let er hierbij op dat het aantal functies en de functiemogelijkheden die wij aanbieden, daardoor beperkt kunnen worden. Gedetailleerde informatie over soort, omvang, doelen, rechtsgrondslagen en tevens de mogelijkheden van beroep met betrekking tot de gegevensverwerking bij cookies, kunt u in onze Cookie Policy vinden.

4. Ontvanger van persoonsgegevens

Interne ontvangers: Binnen Porsche AG hebben alleen die personen toegang die deze informatie voor de genoemde doelen nodig hebben.

Externe ontvangers: Wij geven uw persoonsgegevens alleen dan aan externe ontvangers buiten Porsche AG door wanneer dit nodig is voor het verwerken of bewerken van uw kwestie, er een andere wettelijke verplichting bestaat of wanneer wij hiervoor uw toestemming hebben.

Externe ontvangers kunnen zijn:

a) Opdrachtverwerkers Organisaties binnen het Porsche AG-concern of externe dienstverleners die wij voor het leveren van diensten inzetten, bijvoorbeeld voor de technische infrastructuur en onderhoud van het aanbod van Porsche AG of het gereedstellen van content. Deze opdrachtverwerkers worden zorgvuldig door ons geselecteerd en er wordt regelmatig gecontroleerd of uw privésfeer gewaarborgd blijft. De dienstverleners mogen deze gegevens uitsluitend voor de door ons aangegeven doelen en volgens onze instructies gebruiken.

b) Openbare locaties Overheidsinstellingen en autoriteiten, zoals bijv. de officier van justitie, rechtbanken of de belastingdienst, aan wie wij op wettelijke grondslag persoonsgegevens moeten doorgeven. De overdracht gebeurt dan op basis van artikel 6 lid 1 letter c) AVG.

c) Privélocaties Dealers, partners of hulpverleners, aan wie gegevens worden gestuurd op basis van toestemming, voor het uitvoeren van een verdrag met u of voor het behoud van gegronde redenen, bijvoorbeeld Porsche Centra, financieringsbanken, aanbieders van andere diensten of transporteurs. De overdracht gebeurt dan op basis van artikel 6 lid 1 letter a), b) en/of f) AVG.

5. Gegevensverwerking in derde landen

Bij de gegevensoverdracht op plaatsen die niet gevestigd zijn of waarvan de locatie van de gegevensverwerking niet in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat met een verdrag m.b.t. de Europese Economische Ruimte ligt, controleren wij voorafgaand aan de overdracht dat er buiten wettelijk toegestane uitzonderingsgevallen bij de ontvanger óf een geschikt gegevensbeschermingsniveau bestaat (bijv. door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, door geschikte garanties zoals een zelfcertificering van de ontvanger m.b.t. het EU-US Privacy Shield of de regeling in zogenaamde EU-standaardverdragsclausules van de Europese Unie met de ontvanger) of dat u toestemt in de gegevensoverdracht. U kunt bij ons een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de overeengekomen regelingen ter waarborging van het geschikte gegevensbeschermingsniveau aanvragen. Hiervoor gebruikt u de informatie onder cijfer 1.

Voor zover bij de beschrijving van de aparte diensten en aanbiedingen geen informatie over een specifieke opslagduur of het wissen van de gegevens wordt gegeven, geldt het volgende:

Wij slaan uw persoonsgegevens alleen op gedurende de tijd die nodig is om aan de voorziene doelen te voldoen of - ingeval van toestemming - zolang u de toestemming niet herroept. Ingeval van een beroep tegen de verwerking wissen wij uw persoonsgegevens, tenzij de verwerking hiervan is toegestaan volgens de desbetreffende wettelijke bepalingen. Wij wissen uw persoonsgegevens ook wanneer wij hier op basis van andere wettelijke verplichtingen toe verplicht zijn.

Op basis van deze algemene principes wissen wij uw persoonsgegevens gewoonlijk onmiddellijk - wanneer de wettelijke basis wegvalt en mits er geen andere rechtsbasis (bijv. handels- of belastingsrechtelijke bewaarplicht) geldt. Mocht het laatste van toepassing zijn, dan wissen wij de gegevens zodra de andere rechtsbasis is komen te vervallen. - wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doelen m.b.t. de voorbereiding en uitvoering van een verdrag of gegronde redenen en er geen andere rechtsbasis (bijv. handels- of belastingsrechtelijke bewaarplicht) geldt. Mocht het laatste van toepassing zijn, dan wissen wij de gegevens zodra de andere rechtsbasis is komen te vervallen. - wanneer ons nagestreefde doel voor het bewaren van de gegevens wegvalt en er geen andere rechtsbasis (bijv. handels- of belastingsrechtelijke bewaarplicht) geldt. Mocht het laatste van toepassing zijn, dan wissen wij de gegevens zodra de andere rechtsbasis is komen te vervallen.

7. Rechten van betroffen personen

U, als persoon wiens gegevens worden verwerkt, beschikt over talrijke rechten. In detail:

Recht op correctie en wissen: u kunt van ons verlangen dat wij onjuiste gegevens corrigeren en - voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan - dat wij uw gegevens wissen.

Beperking van de verwerking: u kunt van ons - voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan - verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Gegevensoverdraagbaarheid: mocht u ons op basis van een verdrag of een toestemming gegevens beschikbaar hebben gesteld, dan kunt u aan de hand van de wettelijke bepalingen verlangen dat u van deze gegevens een gestructureerd bestand ontvangt in een gangbaar formaat dat door een machine kan worden gelezen of dat wij dit aan een andere verantwoordelijke doorgeven.

Beroep tegen gegevensverwerking op rechtsbasis "gegronde reden": u hebt het recht op basis van redenen die door uw situatie zijn ontstaan, te allen tijde beroep uit te oefenen tegen de gevensverwerking door ons, mits dit op de rechtsbasis "gegronde reden" is gebaseerd. In zoverre u van uw recht tot beroep gebruik maakt, zullen wij de verwerking van uw gegevens staken, tenzij wij - volgens de wettelijke bepalingen - dwingende beschermingsredenen voor de verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Beroep tegen cookies: u kunt bovendien te allen tijde beroep aantekenen tegen het gebruik van cookies. Informatie hierover vindt u in onze Cookie Policy.

Intrekken van toestemming: voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. Het recht tot verwerking van uw gegevens tot aan het moment van intrekking wordt hierdoor niet aangetast.

Recht tot indienen van klacht bij de toezichthoudende instantie: u kunt bovendien klachten bij de betreffende toezichthoudende instantie indienen wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens tegen het geldende recht verstoot. U kunt zich tot de toezichthoudende instantie wenden die voor uw plaats of uw land verantwoordelijk is of tot de toezichthoudende instantie die voor ons verantwoordelijk is.

Uw contact met ons: Verder kunt u zich bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, uw rechten als betrokkene en een gegeven toestemming zonder tegenprestatie tot ons wenden. Voor het uitoefenen van alle hierboven genoemde rechten, kunt u terecht op https://www.porsche.com/german/privacy/contact. U kunt zich ook schriftelijk in verbinding stellen op het adres dat onder cijfer 1. staat aangegeven. U dient er hierbij op te letten dat wij u eenduidig kunnen identificeren.

8. Links naar aanbiedingen van derden

Websites en diensten van andere aanbieders, waarnaar op de Tequipment Finder wordt gelinkt, werden en worden door derden opgesteld en beschikbaar gesteld. Wij hebben geen invloed op de opzet, inhoud en functie van deze diensten van derden. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van alle inhouden, waaronder links naar aanbiedingen van derden. Let erop dat de gelinkte aanbiedingen van derden op de Tequipment Finder mogelijk zelf cookies op uw eindapparaat installeren of persoonsgegevens opvragen. Wij kunnen hierop geen invloed uitoefenen. In dergelijke gevallen kunt u rechtstreeks bij de aanbieders via deze gelinkte derden informatie opvragen.

9. Versie

De meest actuele versie van deze privacyverklaring is van toepassing. Versie 25-05-2018